Daily Routine Icon Set
An icon set built around the inevitable tasks of life.